• CoinShot Japan、日本でベトナム送金サービスを開始
  • CoinShot Japan 会員登録方法 – リアルタイム海外送金