• CoinShot Japan、日本でベトナム送金サービスを開始
  • CoinShot Japan 送金手続き・日本から韓国にリアルタイム海外送金