Vì hệ thống tỷ giá được quyết định trong các khía cạnh phức tạp, nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin về thời điểm biến động tỷ giá.