Trong trường hợp số tiền nhận được là dưới 1 triệu won, quá trình gửi tiền có thể được thực hiện mà không cần xác minh danh tính của người nhận.
Do cấu trúc hệ thống, việc gửi tiền với số lượng trên 1 triệu won mà không yêu cầu xác minh danh tính người nhận là không thể, nên trường hợp của bạn có thể là do trước đây đã từng gửi tiền dưới 1 triệu won và bây giờ muốn gửi tiền trên 1 triệu won, dẫn đến việc phải tiến hành xác minh người nhận.