Vì đặc tính của chuyển tiền quốc tế, chúng tôi không thể xử lý yêu cầu hoàn tiền đối với các giao dịch đã hoàn tất.
Bạn phải yêu cầu trực tiếp với người nhận để có thể nhận lại số tiền đó.