Đối với trường hợp gửi tiền sang Trung Quốc, sau khi người nhận xác minh thông tin bằng ứng dụng Alipay, họ sẽ có thể nhận được số tiền đã chuyển.